قراردادهای پژوهشی

۱-پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران. (مشاهده متن قرارداد)

۲- جمع آوری و پردازش اطلاعات طرح ملی «سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعی». (مشاهده متن قرارداد)

۳-رویکردی جامعه شناختی به مفهوم «ایران فرهنگی»(مشاهده متن قرارداد)

۴-نقاط عطف تاریخی و تطور در شخصیت و خلقیات ایرانیان (از مشروطه تا دفاع مقدس) (مشاهده متن قرارداد)

۵- بررسی و تبیین منابع وعلل برجستگی هویت قومی و راهکارهای تقویت هویت ملی در اعراب خوزستان  (مشاهده متن قرارداد)

۶- راهبردهای فرهنگی برای ارتقای توانمندی اقشار آسیب پذیر (مشاهده متن قرارداد)

۷- کاوشی در میان ذهنیت ایرانی درباره مهاجرت به خارج از کشور:تمنای رفتن یا ماندن(مشاهده متن قرارداد)

۸- مطالعه آسیب های اجتماعی ۳۱ استان  (مشاهده متن قرارداد) 

۹-بررسی نحوه پیدایی و تحولات «گفتمان علمی» در ایران (مشاهده متن قرارداد)

۱۰- تحلیلی بر تأثیر تحولات فرهنگی بر تأخیر سن ازدواج در ایران (مشاهده متن قرارداد)

از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید