طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور

طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور

سنجش سرمایة اجتماعی در ایران در دهة 1380 توجه دستگاه‌های سیاست‌گذاری کشور را به خود معطوف کرد و به‌صورت مشخص انجام نوبه‌ای آن در برنامة چهارم توسعه، مطرح شد. هر چند که تمام آن‌چه که مصوب این برنامه بود به اجرا در نیامد.

در  نتیجه، ایدة ضرورت اجرای پیمایش ملی سرمایة اجتماعی در دورة جدید در دومین  جلسة شورای اجتماعی کشور رقم خورد که پس از طرح موضوع سرمایة اجتماعی و  ارائة گزارشی از وضعیت سرمایة اجتماعی کشور برمبنای پژوهشی که در سال 1383  انجام شده بود، شورای اجتماعی کشور اجرای پیمایش سرمایة اجتماعی را برای  سال 1393 تصویب کرد. در پی آن، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با همکاری  وزارت کشور و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) اجرای این طرح ملی را  در دستور کار خود قرار دادند. پس از طی مراحل و فرایند علمی، داده‌های این  پیمایش در ماه‌های آبان و آذر 1393 در نقاط شهری و روستایی کشور با  نمونه‌ای به حجم 14200 نفر، جمع‌آوری شد. 

نتایج  طرح سنجش سرمایة اجتماعی در 94 مجلد شامل: 31 جلد گزارش اجمالی استانی؛ 31  جلد گزارش تفضیلی استانی؛ 18 جلد گزارش دستگاه‌های اجرایی؛ 10 جلد تحلیل  ثانویه؛ 1 جلد مقایسة سرمایة اجتماعی در شهر و روستا و ...، تدوین شده است. از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید