ممیزى کتاب؛ سیاست‌ها و راهکارها

ممیزى کتاب؛ سیاست‌ها و راهکارها

گزارش حاضر برگرفته از مطالعه‌ای علمى- مرورى در بیش از ۵۰ منبع پژوهشى، کتاب، مقالۀ علمى و خبرى، طرح پژوهشى و سایت علمى داخلى است. مطالعات بیانگر این واقعیت است که در « ممیزى کتاب» در حوزه جامعۀ ایران تحقیقات علمى و دانشگاهى انگشت‌شمارى دربارة این مسئله انجام شده و بیشتر از نگاه رسانه‌ها، به آن پرداخته شده است.


از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید