طردشدگان(پنج گفتار اجتماعی)

طردشدگان(پنج گفتار اجتماعی)

 این گزارش، مجموع پنج نشست با موضوع «طردشدگان» است که با هدف طرح مسئله فقر و طرد اجتماعی در فضای دانشگاهی و روشنفکری علوم اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران طراحی و اجرا شدند. دکتر سارا شریعتی، دکتر حسین راغفر، دکتر رضا امیدی، یاسر باقری و صحرا اکرامی از سخنرانان این نشستها بودند.

این مجموعه به کوشش فضه غلامرضا کاشی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات گردآوری شده است.

طردشدگان، آینده‌های طرد اجتماعی در ایران، سیاستگذاری اجتماعی، ضرورت یک پروژه اجتماعی – سیاسی ، آکادمی و طرد مضاعف، و طرد اجتماعی و درماندگی آموخته‌شده مطالب این گزارش است.از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید