اساسنامه

اساسنامه مؤسسه پژوهشي فرهنگ، هنر و ارتباطات که در ارديبهشت 1378 تصويب شده است، بدين قرار مي‌باشد:

مقدمه

به منظور تحقق بخشي از وظايف پژوهشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيز پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي كشور در زمينه مسائل فرهنگي، هنري و ارتباطات، مؤسسه پژوهشي فرهنگ، هنرو ارتباطات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه در اين اساسنامه به اختصار مؤسسه خوانده مي­شود براساس مجوز شماره 1380/22 مورخ 26/2/78 شوراي گسترش آموزش عالي تأسيس شده است و امور آن برطبق مفاد اين اساسنامه، قوانين، مصوبات و مقررات مربوط اداره مي‌­شود.


ماده 1) هدف

هدف از تأسيس مؤسسه ارتقاء سطح فرهنگ از طريق انجام پژوهش‌­هاي علمي در زمينه‌­هاي فرهنگ، هنر و ارتباطات مي­‌باشد.

ماده 2) وظايف

 1. بررسي و  شناسايي نيازهاي پژوهش فرهنگي
 2. انجام طرح­هاي  پژوهشي در زمينه­‌هاي فرهنگ، هنر و ارتباطات و مسائل مربوط
 3. ارائه  خدمات مشاوره علمي، فني و اطلاع‌­رساني در ارتباط با برنامه­‌هاي پژوهشيمرتبط
 4. فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با برنامه­‌ها و طرح‌­هاي پژوهشي
 5. برقراري ارتباط سازنده با مؤسسات و جوامع علمي و پژوهشي داخل و خارج از كشور و انجام پژوهش‌‌هاي مشترك در چارچوب قوانين و مقررات مربوط
 6. ايجاد ارتباط علمي با نيروهاي متخصص و خلاق در مراكز علمي و پژوهشي در جهت پيشبرد اهداف مؤسسه
 7. بهره­‌گيري از آخرين نتايج پژوهش­ها و پژوهش­‌هاي علمي در زمينه مطالعات فرهنگي
 8. اتخاذ تدابير لازم به منظور كاربست يافته­‌هاي پژوهشي
 9. برگزاري  همايش­ها و گردهمايي­‌هاي فرهنگي داخلي و خارجي طبق ضوابط و مقررات مربوط
 10. همكاري و پشتيباني از فعاليت­‌ها و برنامه‌­هاي پژوهشي فرهنگي ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي
 11. اهتمام به انتشار تأليفات،‌ ترجمه‌­ها و يافته­‌هاي پژوهشي به صورت مكتوب، سمعي و بصري و رايانه‌­اي طبق ضوابط و مقررات مربوط

ماده 3

 مؤسسه از تاريخ تصويب داراي شخصيت حقوقي مستقل است.

ماده 4 

 محل فعاليت مؤسسه در شهرستان تهران مي­‌باشد.

ماده 5) اركان

 • هيأت امنا
 • رئيس
 • شوراي  پژوهشي
ماده 6) هيأت امنا

اعضاي هيأت امناي مؤسسه عبارتند از:

 1. وزير  فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس هيأت امنا)‌
 2. وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا نماينده وي
 3. رئيس سازمان برنامه و بودجه يا نماينده وي
 4. سه تا پنج تن از شخصيت­‌هاي علمي - فرهنگي، محلي - اجتماعي و يا كشوري كه نقش مؤثري در توسعه و پيشرفت مؤسسه داشته باشند.
 5. رئيس  مؤسسه (دبير هيأت امنا)‌


تبصره 1- حداقل دو تن از شخصيت­‌هاي بند (4)‌ بايد از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌­ها و مؤسسات پژوهشي باشند.

تبصره 2- اعضاي بند (4) به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد و حكم وزير علوم، تحقيقات و فناوري براي مدت 4 سال منصوب مي­‌شوند و در يك زمان حداكثر مي­‌توانند عضو دو هيأت امنا باشند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 ماده 7- وظايف و اختيارات هيأت امنا 

 1. تدوين و تصويب آئين نامه داخلي هيأت امنا
 2. تصويب سازمان اداري مؤسسه براساس ضوابط و مقررات مربوط
 3. بررسي و تصويب بودجه مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه پيشنهاد مي­‌شود.
 4.  تصويب بودجه تفصيلي مؤسسه
 5. تصويب  حساب­‌ها و ترازنامه سالانه مؤسسه
 6. تصويب  نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط
 7. كوشش براي جلب كمك­‌هاي بخش خصوصي و عوايد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي و ساختماني، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط
 8. تصويب آئين نامه مالي و معاملاتي مؤسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
 9. تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه، حق التأليف و نظائر آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط
 10. بررسي گزارش عملكرد سالانه مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه ارائه مي­شود.
 11. تأييد سياست­‌ها، اهداف و خط مشي­‌هاي علمي و حدود فعاليت­‌هاي مؤسسه و ارائه آن به  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ماده 8- رئيس 

رئيس مؤسسه كه نماينده قانوني مؤسسه در مراجع حقيقي و حقوقي مي­باشد از بين اعضاي هيأت علمي با معرفي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و حكم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي منصوب مي‌­شود.

 ماده 9- وظايف و اختيارات رئيس 

 1. اداره و  هدايت امور مؤسسه و نظارت بر حسن اجراي كليه فعاليت­‌هاي آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط
 2. پيشنهاد تشكيلات مؤسسه به هيأت امنا براي تصويب
 3. صدور احكام معاونان و مديران مؤسسه براساس تشكيلات مصوب
 4. امضاي  قراردادها و اسناد مالي و اداري در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب
 5. تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه و تفصيلي به هيأت امنا براي تصويب
 6. تنظيم و پيشنهاد برنامه سالانه و پنج ساله به هيأت امنا براي تصويب
 7. ارسال صورتجلسات هيأت امناء مؤسسه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 8. ارائه گزارش عملكرد سالانه مؤسسه به هيأت امناء، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 9. پيشنهاد آئين نامه مالي و معاملاتي پژوهشگاه به هيأت امناء جهت تصويب
 10. تهيه و  پيشنهاد سياست­‌ها، اهداف و خط مشي­‌هاي مؤسسه به هيأت امناء
ماده 10- شوراي پژوهشي 

- تركيب شورا عبارت است از:

 1. رئيس  مؤسسه (رئيس شورا)‌
 2. معاون  پژوهشي مؤسسه (دبيرشورا)
 3. رؤساي  پژوهشكده­‌ها
 4. دو تا پنج تن از اعضاي هيأت علمي


تبصره 1- حداقل دو تن از اعضاي بند (4) بايد از ميان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از مؤسسه با معرفي رئيس مؤسسه و تأييد معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انتخاب شوند.

تبصره2- اعضاي بندهاي (2)، (3)‌ و (4) با حكم رئيس مؤسسه منصوب مي­‌شوند.

تبصره 3- اعضاي بند (4)‌ براي مدت چهارسال انتخاب مي­‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 ماده 11- وظايف و اختيارات شوراي پژوهشي 

 1. تصويب طرح­ها و برنامه­‌هاي پژوهشي
 2. نظارت بر كيفيت و حسن اجراي طرح­هاي پژوهشي
 3. نظارت بر انتشار نشريه­‌هاي پژوهشي
 4. بررسي  نيازهاي تجهيزاتي، انتشاراتي و پژوهشي
 5. تعيين خط  مشي مؤسسه براي ارتباط علمي با ساير مراكز آموزشي – پژوهشي، در محدوده ضوابط  و مقررات
 6. ارزيابي  نتايج فعاليت­‌هاي پژوهشي
 7. بررسي و  تصويب سفرهاي علمي كوتاه مدت و بلند مدت
ماده 12

 مؤسسه از نظر مقررات مالي مشمول قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقات مصوب مورخ 18/10/1369 مجلس شوراي اسلامي است.

 ماده 13

 اعضاي هيأت علمي مؤسسه از نظر مقررات استخدامي و نحوه انتخاب و گزينش (علمي و عمومي) تابع ضوابط و مقررات جاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي­‌باشند.

 ماده 14

 فضا، امكانات و تجهيزات، مؤسسه بايد مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.ماده 15

 مؤسسه تابع كليه قوانين، مقررات، ضوابط و آيين نامه‌­هاي مربوط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي­‌باشد.ماده 16- انحلال 

- مؤسسه در موارد زير پس از تصويب شوراي گسترش آموزش عالي منحل مي­‌شود:

 1. به پيشنهاد هيأت امناء مؤسسه
 2. در صورت تخلف از مقررات اساسنامه‌، مصوبات و ضوابط وزارت علوم، تحقيقات، و فناوري و ساير قوانين و مقررات جاري كشور به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ماده 17

 در صورت اعلام موافقت اوليه شوراي گسترش آموزش عالي با انحلال مؤسسه، هيأت تصفيه­‌اي مركب از نماينده حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، نماينده حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس مؤسسه تشكيل و با رعايت مقرارت قانوني در مدتي كه شوراي گسترش آموزش عالي تعيين مي‌­نمايد امر تصفيه را بر عهده خواهد داشت.

 ماده 18

 مؤسسه موظف است تحت نظارت هيأت تصفيه:

 1. كليه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه‌­ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها، شهرداري­‌ها، ساير اشخاص حقوقي و حقيقي (اعم از اعضاي هيأت علمي و كارمندان خود) انجام دهد يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با توافق صاحبان حق تعهدات مؤسسه را راساً بپذيرد.
 2. كليه امتيازات و اموالي را كه از منابع عمومي و دولتي و بانكها و شهرداري­‌ها و غيره در اختيار مؤسسه قرار گرفته است مسترد نمايد يا موافقت صاحبان حق را مبني بر واگذاري امتيازات و اموال مذكور به مؤسسه ارائه دهد.
ماده 19

 پس از احراز اجراي تعهدات مذكور در ماده 18 و حل و فصل امور پژوهشي و حقوقي و تصويب نهايي انحلال مؤسسه توسط شوراي گسترش آموزش عالي، تأديه كليه ديون و اعلام ختم تصفيه توسط هيأت تصفيه باقيمانده دارايي مؤسسه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتقل مي‌­شود.

تبصره: هيأت تصفيه موظف است در مورد فوق صورت مجلسي كه به امضاي كليه اعضاي هيأت خواهد رسيد تنظيم، و يك نسخه از آن را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نسخه ديگر آن را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تسليم نمايد.

 ماده 20

 مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير قوانين مربوط مي­‌باشد.ماده 21

 هر گونه تغيير در مفاد اين اساسنامه با پيشنهاد هيأت امناء مؤسسه و تصويب شوراي گسترش آموزش عالي امكان پذير است.ماده 22

 اين اساسنامه مشتمل بر 22 ماده و 6 تبصره در تاريخ 79/2/17 به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراست.

از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید