طرح های ملی
طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور
١٦ خرداد ١٣٩٥

طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور

سنجش سرمایة اجتماعی در ایران در دهة 1380 توجه دستگاه‌های سیاست‌گذاری کشور را به خود معطوف کرد و به‌صورت مشخص انجام نوبه‌ای آن در برنامة چهارم توسعه، مطرح شد. هر ...

ادامه مطلب
طرح ملی  ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان
١٦ خرداد ١٣٩٥

طرح ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان

همگان امروزه اذعان د‌‌ارند‌‌ که هرگونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی د‌‌ر حوزة فرهنگ،‌ بد‌‌ون مبنای پژوهشی،‌ نتایج و آثار یقین‌آور و اتقان‌بخشی را د‌‌ر برنخواهد‌‌ د‌‌اشت و چند‌‌ان نمی‌توان به ثمربحشی ...

ادامه مطلب