درباره پژوهشگاه

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به منظور رفع نيازهاي پژوهشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فعاليت خود را بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از سال ۱۳۷۸ و با سرلوحه قرار دادن رويكرد «مسأله محوري» آغاز نموده است. مهم‌ترين هدف پژوهشگاه، پژوهش در چارچوب وظايف و تكاليف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور شناخت تنگناها و مشكلات اين حوزه وسيع، شناسايي قابليت‌ها و ظرفيت‌ها و ارائه راهبردها و راهكارهاي مناسب براي حل مشكلات و رشد و توسعه قابليت‌ها در مسير تعالي فرهنگي كشور است كه در سند چشم‌انداز منعكس شده است.

پژوهشگاه به‌صورت هیأت امنایی اداره می شود که اعضاي آن عبارتند از:

  • وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رئيس هيأت امنا
  • وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا نماينده وی
  • رئيس  سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يا نماينده وی
  • سه تا پنج تن از شخصيت‌هاي علمي- فرهنگي مؤثر در توسعه و پيشرفت پژوهشگاه
  • رئيس پژوهشگاه (به عنوان دبير هيأت امنا‌)


رئيس پژوهشگاه با حكم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي منصوب میشود.

در حال حاضر رياست پژوهشگاه با  دکتر محمدرضا جوادی یگانه است.

پژوهشگاه در حال حاضر داراي چهار پژوهشكده است:

  • پژوهشكده دین و فرهنگ
  • پژوهشكده هنر 
  • پژوهشكده ارتباطات 
  • پژوهشكده هنرهاي سنتي اسلامي

 در هر پژوهشكده، ميزهاي تخصصي با هدف پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور اعضاي هيأت علمي و كارشناسان برجسته پژوهشگاه تعريف و تشكيل شده است. هر پژوهشكده علاوه بر تعريف، اجرا و نظارت بر طرح‌هاي پژوهشي و برگزاري نشست‌ها و همايش‌هاي علمي و تخصصي نسبت به تهيه گزارش‌هاي فرهنگي نيز اقدام مي‌كند.

رؤسای پیشین پژوهشگاه به ترتیب افراد ذیل بوده اند:

- دکتر مسعود کوثری

- دکتر سعید معیدفر

- دکتر محمد سمیعی

- محمدتقی شریفی قادری

- دکتر محمدهادی همایون

- دکتر محمدرضا مرندی

- دکتر یحیی طالبیاناز طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید