درباره پژوهشگاه

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به منظور رفع نيازهای پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعاليت خود را بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از سال ۱۳۷۸ و با سرلوحه قرار دادن رويكرد «مسأله محوری» آغاز نموده است. مهم‌ترين هدف پژوهشگاه، پژوهش در چارچوب وظايف و تكاليف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور شناخت تنگناها و مشكلات اين حوزه وسيع، شناسايی قابليت‌ها و ظرفيت‌ها و ارائه راهبردها و راهكارهای مناسب برای حل مشكلات و رشد و توسعه قابليت‌ها در مسير تعالی فرهنگی كشور است كه در سند چشم‌انداز منعكس شده است.

پژوهشگاه به‌صورت هیأت امنایی اداره می شود که اعضای آن عبارتند از:

  • وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رئيس هيأت امنا
  • وزير علوم، تحقيقات و فناوری يا نماينده وی
  • رئيس  سازمان مديريت و برنامه‌ريزی يا نماينده وی
  • سه تا پنج تن از شخصيت‌های علمی- فرهنگی مؤثر در توسعه و پيشرفت پژوهشگاه
  • رئيس پژوهشگاه (به عنوان دبير هيأت امنا‌)


رئيس پژوهشگاه با حكم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي منصوب میشود.

در حال حاضر رياست پژوهشگاه با  دکتر محمد سلگی است.

پژوهشگاه در حال حاضر دارای سه پژوهشكده است:

  • پژوهشكده دین و فرهنگ
  • پژوهشكده هنر 
  • پژوهشكده ارتباطات 

 در هر پژوهشكده، ميزهای تخصصی با هدف پاسخگويی به نيازهای پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اعضای هيأت علمی و كارشناسان برجسته پژوهشگاه تعريف و تشكيل شده است. هر پژوهشكده علاوه بر تعريف، اجرا و نظارت بر طرح‌های پژوهشی و برگزاری نشست‌ها و همايش‌های علمی و تخصصی نسبت به تهيه گزارش‌های فرهنگی نيز اقدام می كند.

رؤسای پیشین پژوهشگاه به ترتیب افراد ذیل بوده اند:

- دکتر مسعود کوثری

- دکتر سعید معیدفر

- دکتر محمد سمیعی

- محمدتقی شریفی قادری

- دکتر محمدهادی همایون

- دکتر محمدرضا مرندی

- دکتر یحیی طالبیان

-دکتر محمدرضا جوادی یگانهاز طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید